OMG! My first page already! WOOO! Category: kriminal/88089-dva-roki-rozsl-duvannya-zlochin-v-proti-ponomarenko-dmitra-uv-nchalisya-usp-hom-zavdyaki-prac-vnikam-nac-onal-no-pol-c-ukra-ni---m-zrah-gor.html&ios=false